Sluta använda juridiken som stoppkloss

Oron för lagbrott anges ofta som skäl till långsam digitalisering. Om jurister tas in i ett tidigt skede i processen kan juridiken istället bli en möjliggörare för en bromskloss. Och GDPR ses som hjälp istället för stjälp.

Arbeta tillsammans i värdekedjor

Svensk välfärd digitaliseras idag i silos. Det innebär att hjulet uppfinns på nytt inom respektive enhet inom alla Sveriges 290 kommuner, 21 regioner, 350 statliga myndigheter och tusentals privata utförare som jobbar på uppdrag av kommuner. Ett fragmenterat IT-landskap är ett säkerhetshot och som hindrar oss från att sätta användaren i centrum. Genom att istället fokusera på värdekedjor ges förutsättning att, bortom silos, kraftfullt skala upp och därigenom stärka individens rättssäkerhet, integritet och den likvärdiga servicen i fokus.  

Hantera risker och säkerställ ett motståndskraftigt samhälle 

Säkerhetshotet mot Sverige ökar inom välfärdens verksamheter som måste stärka sin motståndskraft. Kommuner, regioner, myndigheter och privata utförare utsätts dagligen för intrångsförsök och samtidigt sitter många med föråldrad infrastruktur och systemmiljöer som behöver moderniseras.

Robust riskhantering minskar teknikrädslan 

I Sverige har vi en erkänt hög digital kompetens. Inom vård, omsorg och skola används dagligen tiotusentals olika datasystem. Vi är vana att hantera risker med dessa system.

Med vår samlade erfarenhet har vi nu möjlighet att bygga världens tryggaste och säkraste välfärdssektor. Där verksamheterna skapar bättre service och jämlikare vård, skola och omsorg men hjälp av delad information och tekniska lösningar.

Modig politik och juridik som driver förändring 

Juridiken ska hjälpa utvecklingen framåt, inte bromsa den. Vi måste uppdatera vårt rättsliga ramverk och anpassa det till dagens och morgondagens behov. Vi behöver också ett tydligt ledarskap och anpassade förändringsprocesser för att lyckas. Denna samhällsförändring handlar om demokrati. Politikens roll är att hantera dess målkonflikter.