Molnresa mot en mer digital kommun

Många små kommuner har problem med personalbrist inom offentlig verksamhet. Enligt prognoser fram till 2031 väntas andelen personer över 80 år öka med 50% medan andelen arbetsföra bara ökar med 4%. Bristen på personal inom vård och omsorg väntas bestå till 2035, och alla 21 regioner rapporterar brist på sjuksköterskor.  

Automatiserad administration och medicinrobotar 
För att hantera detta kan ny teknologi användas för effektivisering som frigör mänskliga resurser till de delar av verksamheten som kräver mellanmänsklig kontakt. Ett exempel är en kommun som har använt datadelning och AI-teknik för att automatisera administrativa processer som avgiftshantering och digital referenstagning. De har också infört medicinrobotar på äldreboenden, vilket sparar sjuksköterskor upp till 90 vårdrundor dagligen.  

AI ska frigöra 200 000 timmar per år 
Det är svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor och vårdpersonal, en situation som väntas fortgå till 2035. Målet är att digitala tjänster ska frigöra 200 000 timmar per år senast 2026. Tid som kan användas för prioriterade uppgifter med hög mellanmänsklig kontakt. 

Teknisk kompetens – en nyckel 
För att införa automatisering krävs målinriktade insatser. En kommun som lyckats har byggt upp digital kompetens genom att rekrytera utvecklare och kombinera teknisk och verksamhetskompetens i team. Chefer med teknisk kompetens har också kunnat planera digitaliseringsarbetet. Detta har underlättat att få med sig hela verksamheten och överkomma rädslan för förändring.  

Tekniken finns men implementeringen går långsamt 
Automatisering av administration och repetitiva processer kan effektivisera vård och omsorg. Införande av medicinrobotar i fler kommuner skulle frigöra stora resurser och öka äldres självständighet. Trots potentialen är denna teknologi inte utbredd i Sverige. Olika förutsättningar för investeringar och brist på teknisk kompetens inom kommunledningen gör det svårt att implementera tekniken, vilket leder till skepsis och stagnerad utveckling. 

För mer information om det här ämnet ladda ned vår sammanställning med användarfall inom vård och omsorg.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer