Case

Här hittar du användarfall hämtade från verkligheten.

Det är lätt att prata om digitaliseringens fördelar. Om effektivitet, om integritet och om patientsäkerhet. Lika lätt är det att falla in i rädslan. Rädslan för att göra fel, bryta mot lagar och sprida information till obehöriga eller främmande makt. Det är först när vi ser människan i allt detta och individerna bakom siffrorna som vägen framåt blir tydlig. ​

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer

Molnresa mot en mer digital kommun

Många små kommuner har problem med personalbrist inom offentlig verksamhet. Enligt prognoser fram till 2031 väntas andelen personer över 80 år öka med 50%, medan andelen arbetsföra bara ökar med 4%. Bristen på personal inom vård och omsorg väntas bestå till 2035, och alla 21 regioner rapporterar brist på sjuksköterskor.  

Läs mer

Snabbare diagnostik av blodproppar 

Blodproppar i lungorna är vanliga vid cancerbehandling, då cancer kan öka nivåerna av blodplättar och koagulerande proteiner. Risken för blodproppar är ungefär 1 på 250 patienter per år och både sjukdomen och vissa behandlingar ökar risken. Blodproppar kan vara små och symtomfria eller stora och livshotande. 

Läs mer

En knöl i bröstet

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige, och drabbar cirka 9000 kvinnor årligen. Samtidigt är det en stor brist på röntgenläkare. En miljon kvinnor kallas på bröstcancerscreening varje år. I de fall där det kan finnas en misstanke om bröstcancer återkallas kallas personen. Men många av återkallelserna är felaktiga, vilket skapar oro och psykologiskt lidande i onödan. 

Läs mer

Smartare akutvård 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag och står för mer än 30 000 dödsfall per år1. För patienter med blodproppar är överlevnadsgraden 55%2 högre om vården startas inom två timmar. Det är dock svårt att uppnå för många vårdgivare som tampas med komplexa vårdkedjor och brist på resurser.  

Läs mer

Rädsla hämmar innovation 

Modern teknik kräver många gånger investeringar i verksamhetssystem och utvecklingsprojekt. Små kommuner med mindre resurser kan ha svårt att ha råd, även om det på sikt kan innebära effektiviserande besparingar. Samtidigt kan stora kommuner uppleva en tröghet i sin organisation, som hämmar innovation och utveckling.  

Läs mer

Vitt skilda förutsättningar – en likvärdig välfärd?

Modern teknik kräver många gånger investeringar i verksamhetssystem och utvecklingsprojekt. Små kommuner med mindre resurser kan ha svårt att ha råd, även om det på sikt kan innebära effektiviserande besparingar. Samtidigt kan stora kommuner uppleva en tröghet i sin organisation, som hämmar innovation och utveckling.  

Läs mer

Digitalisering i silos 

Digitalisering av svensk offentlig förvaltning har till stor del skett inom ”silos”. Det har resulterat i ett fragmenterat IT-landskap där kommuner och regioner ofta saknar en helhetsbild. 

Läs mer

Delade journaler minskar våldsbrott 

De som har behov av psykiatrisk vård är ofta kända av kommun, region och polis – men i olika sammanhang. Med nuvarande regler för informationsdelning är det i dagsläget mycket svårt för institutionerna att se varandras journaler.  

Läs mer

Rapporter

Läs våra rapporter för att förstå vad som måste göras för att Sverige ska fortsätta vara en ledande välfärdsnation.