Likvärdig välfärd kräver en förflyttning från byråkratisk kontroll till demokratiskt ägande 

Vi anser att vi behöver gå ifrån svensk juridisk övertolkning till europeisk samsyn 
Sverige behöver gå från byråkratiskt systemfokus till demokratiskt ägande – där individens behov står i fokus. Låt individen äga sin egen data och därmed underlätta för delning. 

Vi anser att en allmän insikt kring digitaliseringens strategiska roll för likvärdig välfärd är nödvändig 

Digitalisering ökar trygghet och minskar lidande 
Utan digitalisering kommer vi inte att kunna leverera en trygg välfärd för alla i Sverige. Utan nyttjande av ny teknik och datadelning riskerar vi att minska tilliten till samhällets funktioner. Att inte nyttja digitaliseringens möjligheter riskerar i hög grad livskvaliteten för de som behöver det mest och att färre liv kan räddas. Sverige har en stark tradition av autonoma myndigheter och självstyrande kommuner och regioner som, inom ramen för samverkan och samhandling, behöver se till att överenskommelser och gemensamma strategier skapas för att möjliggöra datadelning och informationssamverkan över gränser. 

Vi anser att en likvärdig välfärd kräver ett paradigmskifte 

Från organisatoriskt till individuellt dataägande
Perspektivet och maktfördelningen behöver skifta från ett organisatoriskt dataägande till ett individuellt dataägande. Varje individ och egen person bör kunna äga makten att besluta över sin egna data – det ska bli lättare att ge sitt eget godkännande i syfte att informationen delas med behöriga institutioner. 

Demokratisera utvecklingen
De som får nytta av en digital tjänst bör vara med och påverka hur riskerna hanteras. Vi måste sätta användarna i framsätet och involvera brukare i de digitala vägvalen. 

Vi anser att det behövs en sund balans mellan liv och integritet  

Datadelning för individens bästa 
En balanserad och riskmedveten avvägning mellan kompromisser av integritet och nytta för liv bör göras vid beslut om datadelning. Digital suveränitet bör tolkas som individens rätt att påverka hur information används för personens bästa, Offentlig sektor är van att hantera situationer där strukturer i viss mån motarbetar måluppfyllelse och grunduppdrag. Vi behöver få balans mellan målsättningarna för integritetskrav och livskvalitet snarare än en förenklad, svart-vit diskussion. 

Mod att dela  
Ett socialt/kulturellt skifte behöver ske mot att information naturligt får flöda mellan organisationer där den kan göra nytta för individen som informationen berör. 

Kompetens att leda omställning
Satsa i alla nivåer på kompetens och kunskap kring förmåga att nyttja ny teknik och mod att ställa om verksamheter med stöd av information, data, beslutsstödsverktyg, policys och författning. 

Vi anser att barnens bästa och rätt ska beaktas före vuxnas rätt till integritet 

Barnkonventionen är svensk lag 
Vi skyddar våra invånare om vi tillser ett starkt samhälle där den svages liv kan förbättras med stöd av den information som finns tillgänglig oavsett systemägare. Dagens lag stärker idag den vuxnes integritet och skyddar i förlängningen förbrytare (till exempel vårdnadshavare som undviker insyn etc. för att kunna fortsätta begå övergrepp). Barn har rätt till vård, omsorg och skola och vårdnadshavare ska inte kunna hindra att information för barns bästa ska kunna användas i välfärden. Barnkonventionen är idag svensk lag, den ger lagligt stöd att utforska möjligheter att sätta barns bästa i första rum vid utveckling av omsorgen. 

Insikt! 
Utan nyttjande av modern teknik kommer vi inte att kunna leverera en trygg välfärd för alla i Sverige. Utan nyttjande av ny teknik och datadelning riskerar vi att minska tilliten till samhällets funktioner. Vi står inför en påtaglig risk att livskvaliteten minskar för de som behöver det mest och att liv går till spillo i onödan. Bristen på enkla, pålitliga lösningar för digitalisering och datadelning kommer främst att drabba de regioner och kommuner som redan har pressad ekonomi och små resurser – ett tydligt demokratiproblem. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer