Vitt skilda förutsättningar – en likvärdig välfärd?

Modern teknik kräver många gånger investeringar i verksamhetssystem och utvecklingsprojekt. Små kommuner med mindre resurser kan ha svårt att ha råd, även om det på sikt kan innebära effektiviserande besparingar. Samtidigt kan stora kommuner uppleva en tröghet i sin organisation, som hämmar innovation och utveckling.  

Under de närmaste 25 åren kommer antalet invånare över 85 år att fördubblas. Kostnaderna för pensioner, sjukvård, äldreomsorg och liknande kommer sannolikt att öka snabbare än skatteintäkterna. Detta skapar stora utmaningar för kommunerna, som redan idag kämpar med svåra avvägningar och prioriteringar när behoven av vård och omsorg ökar.  

En svår ekvation  

Oavsett storlek och var i landet man verkar har alla kommuner samma ansvar och skyldighet att säkerställa att människor färdas väl genom livet6   

För en kommun med ett litet skatteunderlag, men med ett ökande antal äldre, är det en svårt att finansiera det ökande behovet av vård och omsorg. Enligt SKR går cirka 6 av 10 kommuner med underskott.5  Och situation ser inte ut att förbättras. 

6 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget, Kommunutredningen SOU 2020:8   

Många små kommuner 

I Sverige finns det 290 kommuner. 1981 bodde hälften av Sveriges befolkning i 42 kommuner. 2021 i 33 kommuner. Om fyrtio år beräknas befolkningen koncentreras till 29 kommuner, spridda över landet, från Lund i söder till Luleå i norr.  

Det innebär att det finns ett allt växande antal kommuner i Sverige idag men en mycket liten befolkning. Ungefär 125 kommuner har en befolkning med färre än 10 000 innevånare. 25 av dessa har en befolkning med färre än 5 000 innevånare. 

Digitalisering som lösning?  

Digitalisering och ny teknik lyfts ofta fram som lösningen för små kommuner för att få ekvationen med en åldrande befolkning och minskande skatteunderlag att gå ihop, exempelvis genom effektivare planering, beslutsfattande och automatisering av manuella processer. Men digitalisering innebär även en investeringskostnad och en stor kostnad för underhåll och drift.  

Ett oproportionerligt ansvar  

En kartläggning av kommuners budgetar visar att en mellanstor svensk kommun spenderar dubbelt så mycket på IT-investeringar per invånare som en liten kommun. Trots det har den lilla kommunen samma ansvar att leverera samhällstjänster.  

Ökad samverkan – vägen mot ett effektivare Kommunsverige?  
Kollektiv digitalisering innebär ett ömsesidigt vinnande och värdeskapande för båda parter. För en liten kommunen kan samarbetet ge tillgång till redan upphandlade system. För en större kommun kan en mindre kommuns erfarenheter av att slimma sin organisation och effektivisera sina processer bidra till effektivisering och ökad innovationsförmåga   

API:er vid systemutveckling 

API:er är gränssnitt som gör det möjligt att föra över information mellan system. Kollektiv digitalisering fokuserar på API:er och öppen källkod som säkerställer kompatibilitet mellan system samt att andra kommuner kan använda samma system i sina förvaltningar. 

Digital kollektivisering i Sundsvall och Ånge – ett exempel 

Ånge är en liten kommun i förhållande till Sundsvall. Samma service ska kunna levereras till invånarna. Det fick Ånge att tänka om och de började driva frågan om ett samarbete med Sundsvall. Under tidens gång insåg även Sundsvall att de kunde lära mycket av Ånge som med sina mindre resurser kommit att tvingas effektivisera processer. De båda kommunerna insåg att samverkan faktiskt innebar ömsesidigt värdeskapande. 

Räkneexempel 
Den lilla kommunen har varken lika stor budget per invånare som medelkommunen eller samma skalfördelar som den stora.  

Liten kommun Medel-kommun Stor kommun 
Budget: 600Mkr Budget: 3Mdkr Budget: 45Mdkr 
IT-budget: 12 Mkr IT-budget: 60 Mkr IT-budget: 900 Mkr 
1800kr/inv 1500kr/inv 1400kr/inv 

Enligt en forskningsstudie från Göteborgs universitet lägger en kommun i snittunder2–3 procent av sin omslutning på sin IT-budget. Räkneexemplet illustrerar hur IT-kostnaderna fördelar sig mellan kommuner av olika storlek baserat på invånarantal. 

Data är hämtad från Kolada, Invånare samt verksamhetens totala kostnader 2022. Klassificering på kommunstorlek har gjorts utifrån antal invånare: liten (under 10 000), medel (mellan 10 001 och 300 000) och stor (över 300 001). Utifrån detta beräknades IT-budgeten för kommunkategorierna medantagandet att IT-budgeten i genomsnitt utgör 2% av totala kostnader. 

Uppskattning är baserad på en studie från forskare vid Göteborgs universitet.7 Det är generellt svårt att uppskatta vad den faktiska IT-kostnaden är för kommuner. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

7 Magnusson, Khisro, Lindrot; 2020; Den kommunala investeringsbudgeten som instrument för ändamålsenlig digitalisering   

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer