Arbeta tillsammans i värdekedjor

Svensk välfärd digitaliseras idag i silos. Det innebär att hjulet uppfinns på nytt inom respektive enhet inom alla Sveriges 290 kommuner, 21 regioner, 350 statliga myndigheter och tusentals privata utförare som jobbar på uppdrag av kommuner. Ett fragmenterat IT-landskap är ett säkerhetshot och som hindrar oss från att sätta användaren i centrum. Genom att istället fokusera på värdekedjor ges förutsättning att, bortom silos, kraftfullt skala upp och därigenom stärka individens rättssäkerhet, integritet och den likvärdiga servicen i fokus.  
 
Detta gör vi genom att: 

Säkerställa ett ekosystem med delningskultur. 

Allt är bättre delat i ett litet land med brist på kritiska kompetenser och resurser. En stark delningskultur ger möjligheter att över landet dela lärande, kompetenser, erfarenheter, öppen kod och programvara samt skapa gemensamma lösningar och infrastruktur. 

Samlas kommun- och regiongemensamt. 

Genom att gemensamt fatta överenskommelser, samarbeta och samfinansiera kan offentlig sektor arbeta bortom silos. För en sammanhållen infrastruktur samt för att åstadkomma delning av data och effektivare leverans krävs ett krafttag. Liten som stor ska en kommun och region samt privata utförare kunna leverera en digital välfärd. 

Sätta det offentligas nytta först. 

Det offentliga måste äga sin digitalisering genom gemensamma kravställningar för att marknaden ska följa utvecklingen. Marknaden måste värdera anpassningsbarhet högt och förstå kraven i offentlig sektor på ett sådant sätt att man värderar affärsnyttan i att vara i takt med tidens krav på robusthet, säkerhet och integritet. 

Använda standarder och öppna API:er. 

Digitalisering genom API-standarder är en nyckel till en likvärdig välfärd. En utredning om ett lagförslag tar lång tid, under tiden bör svensk offentlig sektor utveckla och tillämpa standarder gemensamt som stödjer öppna API:er. Den digitala infrastrukturen blir bäst om den både är delad och sammanhållen. 

Utveckla regelverk i takt med behoven. 

Riksdag och regering måste stödja kollektiv digitalisering och ökad delningsförmåga genom att röja rättsliga hinder i väsentligt högre takt. Det kräver särskilda processer inom regeringen. 

Ladda ned vårt positionspapper för att läsa mer om det här ämnet.

Dela det här innehållet

Relaterat innehåll

Individanpassad vård 

I mindre regioner är en åldrande befolkning i kombination med brist på arbetskraft inom vården ett vanligt problem. Detta medför försämrade möjligheter att erbjuda invånare den vård de behöver när den behövs. För att på ett bättre sätt kunna erbjuda vård på olika nivåer behövs en mer utarbetad och tydligare användning av vårddata i vårdapparaten.

Läs mer